ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.

ดูทั้งหมด

2017-09-29 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง เชิญชวนประดับธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 28 กันยายน 2560 (ดู : 90)


2017-09-27 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ดู : 32)
2017-09-19 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น เช่น โรงเรียน วัดในพื้นที่ ได้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 (7.2) (ดู : 54)
2017-09-19 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น เช่น โรงเรียน วัดในพื้นที่ ได้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 (7.3) (ดู : 33)
2017-08-06 อบต.หนองโรงเชิญชวนประชาชนและราชการทุกภาคส่วน “ปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง” ปลูกในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 (ดู : 73)
2017-08-03 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ดู : 97)

2017-09-28 โครงการวางท่อน้ำเข้า ท่อระบายออก สระน้ำสาธารณะ(สระดอนป่าช้า) หมู่ที่ 13 บ้านบ่อว้าน้อย (ดู : 55)


2017-09-28 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองโรง สายดอนตาเสา หมู่ที่ 11 บ้านดอนเจริญ (ดู : 38)
2017-09-28 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดเขาจำศีล-บ่อขยะ หมู่ที่ 14 บ้านดงพัฒนา (ดู : 42)
2017-09-28 โครงการค่าจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านรางขบ ซอย 4 หมู่ที่ 12 โดยลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ (ดู : 49)
2017-09-28 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโดยลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบหมู่ที่ 3,8,9,10 และ 14 (ดู : 46)
2017-09-28 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 (ดู : 60)
2017-07-14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559 (ดู : 81)
2017-07-14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการวางท่อส่งน้ำกรอกใบตาล ม.2 บ้านห้วยสะพาน (ดู : 75)
2017-07-14 แบบ ปร.5 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างคูส่งน้ำดาดคอนกรีต สายรางเหียง (ช่วงที่ 2) (ดู : 76)
2017-07-14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำดาดคอนกรีต สายรางเหียง (ช่วงที่ 2) (ดู : 72)
2017-07-14 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูส่งน้ำดาดคอนกรีต สายรางเหียง (ช่วงที่ 2) (ดู : 79)
2017-07-14 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำกรอกใบตาล ม.2 บ้านห้วยสะพาน (ดู : 98)
2017-07-14 แบบ ปร.5 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง วางท่อส่งน้ำกรอกใบตาล (ดู : 89)

ภาพกิจกรรมเข้าร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพ อ.วังสะพุง ประจำปี 2560

งานพญาช้าง ประจำปี 2560

กิจกรรมรณรงค์ไฟป่า ประจำปี 2560

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
หนังสือราชการ สถ.

19/02/2561 แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว477
19/02/2561 ตรวจสอบข้อมูลจำนวนชุมชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง กพส. มท 0810.7/ว471
19/02/2561 แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.4/ว480 [สิงที่ส่งมาด้วย]
19/02/2561 แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-7 สน.บถ. มท 0809.4/ว497 [สิงที่ส่งมาด้วย]
20/02/2561 แจ้งอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กพส. มท 0810.5/ว491
19/02/2561 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น กพส. มท 0810.5/ว486
15/02/2561 การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว07,ว08
19/02/2561 ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ 6 เดือน กพส. มท 0810.5/ว587
16/02/2561 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.2/ว469
19/02/2561 ขอเชิญร่วมงาน (เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) ครั้งที่ 2 กยผ. มท 0815.2/ว485
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ
ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 42230
โทรศัพท์ 042810821
www.kangsriphum.go.th