ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.

ดูทั้งหมด

2017-09-29 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง เชิญชวนประดับธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 28 กันยายน 2560 (ดู : 18)


2017-09-27 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ดู : 13)
2017-09-19 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น เช่น โรงเรียน วัดในพื้นที่ ได้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 (7.2) (ดู : 29)
2017-09-19 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น เช่น โรงเรียน วัดในพื้นที่ ได้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 (7.3) (ดู : 17)
2017-08-06 อบต.หนองโรงเชิญชวนประชาชนและราชการทุกภาคส่วน “ปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง” ปลูกในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 (ดู : 46)
2017-08-03 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ดู : 72)

2017-09-28 โครงการวางท่อน้ำเข้า ท่อระบายออก สระน้ำสาธารณะ(สระดอนป่าช้า) หมู่ที่ 13 บ้านบ่อว้าน้อย (ดู : 16)


2017-09-28 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองโรง สายดอนตาเสา หมู่ที่ 11 บ้านดอนเจริญ (ดู : 12)
2017-09-28 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดเขาจำศีล-บ่อขยะ หมู่ที่ 14 บ้านดงพัฒนา (ดู : 17)
2017-09-28 โครงการค่าจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านรางขบ ซอย 4 หมู่ที่ 12 โดยลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ (ดู : 17)
2017-09-28 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโดยลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบหมู่ที่ 3,8,9,10 และ 14 (ดู : 20)
2017-09-28 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 (ดู : 18)
2017-07-14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559 (ดู : 56)
2017-07-14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการวางท่อส่งน้ำกรอกใบตาล ม.2 บ้านห้วยสะพาน (ดู : 51)
2017-07-14 แบบ ปร.5 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างคูส่งน้ำดาดคอนกรีต สายรางเหียง (ช่วงที่ 2) (ดู : 52)
2017-07-14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำดาดคอนกรีต สายรางเหียง (ช่วงที่ 2) (ดู : 40)
2017-07-14 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูส่งน้ำดาดคอนกรีต สายรางเหียง (ช่วงที่ 2) (ดู : 52)
2017-07-14 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำกรอกใบตาล ม.2 บ้านห้วยสะพาน (ดู : 75)
2017-07-14 แบบ ปร.5 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง วางท่อส่งน้ำกรอกใบตาล (ดู : 66)

ภาพกิจกรรมเข้าร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพ อ.วังสะพุง ประจำปี 2560

งานพญาช้าง ประจำปี 2560

กิจกรรมรณรงค์ไฟป่า ประจำปี 2560

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
หนังสือราชการ สถ.

20/11/2560 แจ้งโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2572 [สิงที่ส่งมาด้วย]
20/11/2560 การแก้ไขข้อมูลเอกสารสำรองเงินการกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว2565
20/11/2560 ขอเชิญประชุมหารือข้อราชการ สถ.รายสัปดาห์ ครั้งที่ 48/2560 (DLA Morning Brief) สล. มท 0801.2/ว259
16/11/2560 สรุปข้อสั่งการของผู้บริหาร สถ. ในการประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ ครั้งที่ 47/2560 สล. มท 0801.2/ว256
20/11/2560 แจ้งโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2571 [สิงที่ส่งมาด้วย]
16/11/2560 แจ้งเลื่อนการประชุม สถ. ครั้งที่ 11/2560 สล. มท 0801.2/ว257
16/11/2560 โครงการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.2/ว2537
20/11/2560 ระเบียบวาระการประชุมหารือข้อราชการ สถ. (DLA Morning Brief) ครั้งที่ 48/2560 สล. -
16/11/2560 หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร กค. มท 0803.3/ว2540
16/11/2560 สรุปประเด็นข้อสั่งการ รมว.มท.ในการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สล. มท 0801.2/ว255
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ
ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 42230
โทรศัพท์ 042810821
www.kangsriphum.go.th