ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2017-09-29 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง เชิญชวนประดับธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 28 กันยายน 2560 (ดู : 326)


2017-09-27 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ดู : 102)
2017-09-19 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น เช่น โรงเรียน วัดในพื้นที่ ได้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 (7.2) (ดู : 125)
2017-09-19 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น เช่น โรงเรียน วัดในพื้นที่ ได้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 (7.3) (ดู : 102)
2017-08-06 อบต.หนองโรงเชิญชวนประชาชนและราชการทุกภาคส่วน “ปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง” ปลูกในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 (ดู : 173)
2017-08-03 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ดู : 201)

2017-09-28 โครงการวางท่อน้ำเข้า ท่อระบายออก สระน้ำสาธารณะ(สระดอนป่าช้า) หมู่ที่ 13 บ้านบ่อว้าน้อย (ดู : 163)


2017-09-28 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองโรง สายดอนตาเสา หมู่ที่ 11 บ้านดอนเจริญ (ดู : 137)
2017-09-28 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดเขาจำศีล-บ่อขยะ หมู่ที่ 14 บ้านดงพัฒนา (ดู : 141)
2017-09-28 โครงการค่าจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านรางขบ ซอย 4 หมู่ที่ 12 โดยลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ (ดู : 151)
2017-09-28 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโดยลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบหมู่ที่ 3,8,9,10 และ 14 (ดู : 143)
2017-09-28 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 (ดู : 166)
2017-07-14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559 (ดู : 176)
2017-07-14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการวางท่อส่งน้ำกรอกใบตาล ม.2 บ้านห้วยสะพาน (ดู : 172)
2017-07-14 แบบ ปร.5 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างคูส่งน้ำดาดคอนกรีต สายรางเหียง (ช่วงที่ 2) (ดู : 169)
2017-07-14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำดาดคอนกรีต สายรางเหียง (ช่วงที่ 2) (ดู : 174)
2017-07-14 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูส่งน้ำดาดคอนกรีต สายรางเหียง (ช่วงที่ 2) (ดู : 179)
2017-07-14 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำกรอกใบตาล ม.2 บ้านห้วยสะพาน (ดู : 189)
2017-07-14 แบบ ปร.5 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง วางท่อส่งน้ำกรอกใบตาล (ดู : 178)

ภาพกิจกรรมเข้าร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพ อ.วังสะพุง ประจำปี 2560

งานพญาช้าง ประจำปี 2560

กิจกรรมรณรงค์ไฟป่า ประจำปี 2560

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ
ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 42230
โทรศัพท์ 042810821
www.kangsriphum.go.th